Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.II

Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.II

Wakacje w pełni a my zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „RODO wakacje”! Dzisiejszy artykuł zwraca uwagę na to, czy powinniśmy zbierać zgody na publikowanie wizerunku dziecka i przez kogo takie zgody powinny być podpisane oraz czy prowadzenie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej musi być podparte umową powierzenia.

Zapraszam!

Czy zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka powinna być podpisana przez obojga rodziców/opiekunów prawnych?

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 98 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).  Na mocy art. 97 § 1 Kodeksu, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zasadniczo zatem każdy z rodziców może indywidualnie decydować o sprawach dziecka. Dotyczy to jednak tylko spraw mało istotnych, bieżących, codziennych i nie może pozostawać w sprzeczności z wcześniej dokonanymi ustaleniami z drugim rodzicem. Niestety przepisy nie definiuje pojęcia „istotnych spraw”. Do interpretacji ww. pojęcia najlepiej posłużyć się wypowiedziami przedstawicieli doktryny prawa i orzecznictwem sądowym. I tak do spraw istotnych zaliczono m.in. decyzję o miejscu spędzania wakacji przez dziecko,  o zmianie nazwiska dziecka, wyborze szkoły,  przyszłego zawodu, leczenia, sposobu spędzenia wakacji, decyzji o dokonaniu zabiegu operacyjnego, o kierunku leczenia poważnej choroby, zapewnienie dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych, a także usuwanie zagrożeń życia i zdrowia. W katalogu nie zostało umieszczone wyrażenie zgodny na przetwarzanie wizerunku dziecka, w związku z powyższym, zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka może podpisać tylko jeden z rodziców.

Czy należy pobierać zgodę na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej/fanpage?

Tak.

Jeżeli placówka chce wykorzystać wizerunek dzieci na stronie internetowej lub portalach społecznościowych musi posiadać w tym zakresie zgodę rodziców. Placówka nie może odmówić zapisu dziecka do szkoły bądź realizacji innych świadczeń dla dzieci, rodziców, którzy nie wyrazili zgody na publikację wizerunku swojego dziecka. Nie ma również, żadnego przepisu prawa, który zmusiłby rodziców do wyrażenia zgody na publikację wizerunku swojego dziecka.

Czy w związku z prowadzeniem dziennika zajęć w formie elektronicznej powinno zawrzeć się umowę powierzenia z dostawcą dziennika?

Tak, jeżeli szkoła zleca zapewnienie funkcjonowania dziennika elektronicznego podmiotowi zewnętrznemu, to przetwarzanie danych przez ten podmiot ma miejsce na podstawie umowy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO, jeśli przetwarzanie danych osobowych ucznia ma być dokonywane w imieniu administratora (szkoły i placówki oświatowej), korzysta on jedynie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie chroniło prawa uczniów, których dane dotyczą.

Dane osobowe uczniów przechowywane na serwerach podmiotu przetwarzającego sprawiają, że to on jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie, wykonywanie kopii zapasowych czy aktualizację oprogramowania służącego do ich przetwarzania.

Monika Jędro | Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.