Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.III

Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.III

Połowa wakacji za nami, ale nie zwalniamy tempa! Kolejna odsłona z cyklu „RODO wakacji” przed nami!

Zapraszam!

Czy w ramach lekcji wychowania fizycznego nauczyciel (szkoła – jako administrator) ma prawo wymagać od uczniów przesyłania zdjęć i filmów z wykonywanych ćwiczeń?  

Udostępnienie nauczycielowi fotografii lub nagrania z udziałem ucznia uzależnione jest
od wyrażenia zgody przez rodzica  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Ponieważ wyrażenie przez rodzica, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia zgody
na przetwarzanie jego wizerunku jest dobrowolne, co wynika z art. 4 pkt. 11 i art. 7 RODO, brak zgody nie może wpływać na obniżenie lub wystawienie negatywnej oceny. Dyrektor powinien ustalić z nauczycielem wychowania fizycznego inny sposób monitorowania postępów uczniów, zweryfikowania wiedzy i umiejętności z wychowania fizycznego oraz wystawiania ocen z tego przedmiotu.
W przeciwnym razie zobowiązywanie rodziców lub uczniów do udostępniania wizerunku pod rygorem obniżenia lub wystawienia negatywnej oceny może narazić szkołę na zarzut naruszenia danych osobowych i dóbr osobistych uczniów.

Więcej na ten temat można przeczytać w moim artykule: Dane osobowe na zdalnej lekcji wychowania fizycznego. 

Czy z CUW należy zawrzeć umowę powierzenia?

Zgodnie z art. 28 RODO przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający, dokonywane w imieniu administratora, odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Żadne przepis RODO czy ustawy o ochronie danych osobowych nie przewiduje zwalniania czy wyjątku od zasady powierzenia przetwarzania danych i określenia obowiązków stron w pisemnej umowie lub innym instrumencie prawnym w sytuacji, podczas , której powierzenia przetwarzania danych miałyby dokonać podmioty samorządu terytorialnego. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Centrum Usług Wspólnych (CUW) powinno nastąpić w pisemnej umowie, jeśli organ prowadzący w uchwale tworzącej tę jednostkę nie uregulował zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

Czy należy udostępniać informacje, w związku z zapytaniem, na podstawie ustawy o dostępie
do informacji publicznej?

Tak.

W związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która
w art. 1 ust. 1 stanowi, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną
w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

Trzeba pamiętać, że nie każdą informację publiczną udostępniamy w pełnym zakresie. Warto przed udostępniłem obwieszczenia skonsultować się z Inspektorem ochrony danych, który szczegółowo wskaże jakie informacje należy udostępnić, jakie zanonimizować lub wskazać te, które nie podlegają udostępnieniu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia. Może być wysłany również zapytaniem w formie mailowej. Po otrzymaniu wniosku o dostęp mamy 14 dni na udostępnienie informacji.

Monika Jędro | Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.