Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.V

Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.V

Dzień dobry!

Nie zwalniamy tempa i publikujemy kolejną część z cyklu „RODO wakacje”. 

To nie koniec! Już teraz zapraszamy na kolejne artykuły, które pojawiać się będą na naszym blogu w każdy czwartek.

Zapraszamy!

Czy nauczyciel prowadzący zajęcia online ma prawo żądać od ucznia włączenia głosu oraz kamery podczas zajęć czy sprawdzianów?

Obowiązujące przepisy nie nakładają na ucznia wprost obowiązku włączenia mikrofonu lub kamery w czasie zajęć, w tym sprawdzianów, prowadzonych w zdalny sposób. Zagadnienie to może natomiast wynikać z wewnętrznych regulacji szkoły. Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 3, 8, 10 i 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.), w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor ustala (we współpracy z nauczycielami) zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz sposób monitorowania postępów uczniów oraz przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki. Jeśli w danej szkole zostały przyjęte i podane do wiadomości uczniów i rodziców zasady, że nauczyciel może domagać się od ucznia włączenia mikrofonu lub kamery podczas zajęć, w tym sprawdzianu to stosowanie takiego rozwiązania jest dopuszczalne. Natomiast nakładanie powyższych obowiązków na uczniów, gdy nie wprowadził ich dyrektor, jest wątpliwe z uwagi na ochronę danych i prawo do prywatności – z pytania nie wynika bowiem, aby nauczyciel nie mógł w inny wiarygodny sposób zweryfikować obecności lub samodzielności pracy ucznia bez tego typu form nadzoru – art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Czy z firmą przygotowującą legitymacje służbowe należy zawrzeć umowę powierzenia?

Tak.

Zgodnie z przepisami, blankiet legitymacji wykonany jest z wielowarstwowej karty laminowanej. Aby móc wykonać taką legitymację, dyrektor szkoły zmuszony jest do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, który to względem powierzonych mu danych osobowych nauczycieli staje się podmiotem przetwarzającym.

Czy z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny czy opiniujących go związków zawodowych należy zawierać umowy powierzenia? 

Nie. Z organem  prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny czy opiniujących go związków zawodowych nie należy zawierać umowy powierzenia, gdyż przetwarzają one dane osobowe na mocy przepisów prawa. 

Każdy z tych organów ma swoje zadania związane z zatwierdzaniem arkusza organizacyjnego i dla przetwarzanych danych osobowych podczas ich realizacji jest administratorem danych osobowych tam zawartych. Analogicznie będzie, gdy przekazujemy dane osobowe do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej oraz do Komisji Egzaminacyjnych za pośrednictwem Sytemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących. Po przekazaniu tych danych ich administratorem stają się, odpowiednio, Minister Edukacji Narodowej oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w zakresie dziedziny ich działania.

Monika Jędro | Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.