Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.VI

Wakacje z RODO w placówkach oświatowych cz.VI

Początek roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, urlop to już tylko piękne wspomnienie, przypominające, że czas lenistwa i spokoju dobiegł końca. Na szczęście cykl „RODO wakacje” trwa w najlepsze! 

Zapraszam na krótki artykuł, w którym odpowiadam na trzy pytania z zakresu ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Udzielanie informacji o uczniu osobom trzecim telefonicznie

Każdorazowe udostępnienie danych dziecka, mowa tutaj nie tylko o imieniu i nazwisku czy adresie zamieszkania, ale również, o której kończy lekcje, do której klasy uczęszcza, powinno być przemyślane i zweryfikowane. Takie udostępnienie informacji najczęściej odbywa się przez telefon. Najważniejsze jest zidentyfikowanie dzwoniącego oraz ustalenie, czy jest on uprawniony do pozyskania informacji o dziecku. Szkoła jest zobowiązana zapewnić, by dane nie były udostępniane osobom nieupoważnionym. Dlatego w takich sytuacjach ważne jest dążenie do potwierdzenia, że osoba dzwoniąca jest tą, za którą się podaje. Informacjami służącymi do weryfikacji dzwoniącego może być np. imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imiona rodziców, w co dziecko jest ubrane, w której jest klasie, nazwisko wychowawcy itp. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby usiłującej pozyskać informacje dotyczące dziecka, powinno się odmówić ich udzielenia, ewentualnie podać informacje ogólne lub odesłać do informacji opublikowanych np. na stronie szkoły. 

Udzielanie informacji o uczniu osobom trzecim

Każdorazowe udostępnienie danych dotyczących ucznia innym podmiotom trzecim musi mieć podstawę w obowiązujących przepisach prawa, na które powinny się one powołać. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie (w tym udostępnianie) jest dozwolone, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zakres udostępnianych danych osobowych nie powinien być szerszy niż jest to niezbędne do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmiot wnioskujący o udostępnienie danych.

Do takiego udostepnienia dojedzie w przypadku powierzenia wykonywania usług dot. dziennika elektronicznego czy prowadzenia strony internetowej. 

Czy dopuszczalne jest ujawnienie przez Dyrektora szkoły podczas apelu szkolnego informacji o ukaraniu ucznia (imię i nazwisko, klasa), który np. został zawieszony w prawach ucznia?

Nie, udostępnienie takich informacji, bez wcześniejszej zgody rodzica/opiekuna, wiązałoby się z naruszeniem dóbr osobistych ucznia. Prawo oświatowe nie uprawnia Dyrektora do upublicznienia danych ukaranego ucznia, takie zachowanie  nie jest wymagane do wymierzenia uczniowi kary zawieszenia w prawach ucznia.

Z kolei na gruncie przetwarzania danych ucznia do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym MEN oraz Prezes UODO stoją na stanowisku, że ta przesłanka upoważnia szkołę do przetwarzania danych ucznia na uroczystościach szkolnych w związku z wyróżnieniem ucznia. Z tego względu ujawnienie danych ukaranego ucznia mogłoby nastąpić tylko za zgodą jego rodzica – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przeciwnym razie informowanie szkolnej społeczności o wymierzeniu kary naruszy RODO, może także naruszać dobro osobiste ucznia oraz nie stanowi jego wychowania rozumianego jako wspieranie ucznia lub profilaktyka problemów dzieci i młodzieży.

Monika Jędro | Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.