Oferta

Ogólna oferta naszych usług.
Zapytaj o szczegóły i wyceny, jesteśmy do dyspozycji.

DPO 365

Funkcja Inspektora Ochrony Danych - outsourcing

Dzięki tej usłudze możemy przejąć zadania Inspektora Ochrony Danych w celu realizacji wymagań wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Powierzone zdania i obowiązki pełnimy na zasadach outsourcingu, w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki oraz kształcenia się w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. 

Outsourcing funkcji IOD jest powszechnie praktykowaną usługą, która pozwala przedsiębiorstwom i podmiotom administracji publicznej na obniżenie kosztów związanych z realizacją wymogów ustawowych, i skoncentrowaniu się na prowadzonej działalności, eliminując ryzyko kar za nieprzestrzeganie prawa.

Usługa ta polega na przeniesieniu przez Zleceniodawcę, na okres trwania umowy, obowiązków IOD wyszczególnionych w art. 39 RODO. Wynikiem tych usług będzie wypracowanie kompleksowego systemu ochrony danych osobowych u Zleceniodawcy i monitorowanie jego przestrzegania. Inspektor ochrony danych (IOD) to ekspert wspomagający i nadzorujący organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawowanie tej funkcji wymaga realnej wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania prawa, zarządzania ryzykiem oraz zabezpieczeń IT, a ponadto dyspozycyjności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 

Zapytaj o szczegóły…..

RODO

Wdrożenie RODO

Kluczowym elementem w naszej codzienności stały się  wymagania stawiane w  Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych potocznie zwanym RODO. Jako rozwiązanie, opracowaliśmy system wdrożenia niezbędnej dokumentacji. Ponadto, prowadząc nasze działania wskazujemy odpowiednie praktyki i rozwiązania, które w łatwy i zrozumiały sposób pomagają spełniać wymogi prawne w obszarze ochrony danych osobowych.

Zapytaj o szczegóły…..

ODO

Audyt Ochrony Danych Osobowych

To obiektywna ocena  i sprawdzenie kluczowych obszarów, w których organizacja powinna dostosować swoje procedury do wymogów prawa. Dzięki audytowi sprawdzamy, czy została wdrożona odpowiednia dokumentacja oraz jak jest ona stosowana w praktyce. Nie tylko oceniamy, ale również wskazujemy konkretne rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo danych.

Nasze audyt obejmuje przeprowadzenie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ODO oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych oraz ocena wdrożonych zastosowań i wymagań wynikających z przepisów RODO.

Audyt jest prowadzony w celu stwierdzenia stopnia zgodności ocenianego systemu z określonym standardem, który stanowi punkt odniesienia:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Zapytaj o szczegóły…..

UDODO

Kurs uDODO w Straży Leśnej

Cykliczne Szkolenia oraz coroczne Audyty to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale konieczność, za którą Nadleśniczy, Pełnomocnik oraz osoby pracujące na danych uDODO, ponoszą odpowiedzialność. Rozwiązaniem jest nasze wsparcie, czyli doświadczonego partnera, który rozumie specyfikę Nadleśnictw i Straży Leśnej oraz jest ekspertem nie tylko w RODO, ale i w uDODO.

Zgodnie z uDODO (ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz. U z 2023 r. Poz. 1206)) od 6 lutego 2019 roku doszły kolejne obowiązki na barki Straży Leśnej, a szczególnie na Pełnomocnika ds. uDODO, którym jest pracownik Straży Leśnej oraz na Nadleśniczego, który odpowiada za realizację zadań Procesora dla GISL (Administrator Danych) w ramach uDODO.

Audyt

Audyt Bezpieczeń-
stwa Sieci

W obecnej rzeczywistości, cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najistotniejszych obszarów w działaniu każdej organizacji. Dlatego często strategiczną czynnością  jest zidentyfikowanie, a następnie wyeliminowanie podatności na zagrożenia w systemach informatycznych. Mogą to być m.in.  próby ataków wykorzystujących luki w funkcjonujących rozwiązaniach sieciowych, jak również braki strukturalne w wykorzystywanym oprogramowaniu oraz jego konfiguracji.

Zapytaj o szczegóły…..

Audyt

Audyt Krajowych Ram Interopera-
cyjności

Sprawdzenie całego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest uznawane za jedną z tzw. dobrych praktyk, mających na celu podnoszenie jakości systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dla instytucji publicznych jest corocznym wymogiem, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Przeprowadzamy Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z Rozporządzeniem w sprawie KRI. W oparciu o przeprowadzony wywiad z osobami zajmującymi się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, tworzony jest raport przedstawiający poziom bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami SZBI wymienionego w KRI. Raport ten zawiera także ewentualne zalecenia w celu spełnienia wymagań rozporządzenia.

Zapytaj o szczegóły…

Audyt

Audyt oprogramo-
wania

Wdrażamy narzędzia i procesy zapewniające pełną kontrolę nad oprogramowaniem, dając jednocześnie pewność, że jest ono wykorzystywane w sposób z zgodny z prawem i optymalny dla klienta. W tym zakresie przeprowadzamy usługi audytowe obejmujące inwentaryzację oprogramowania i licencji oraz wdrożenie zasad optymalizacji zarządzania oprogramowaniem. Oferujemy również tworzenie scenariuszy rozwoju infrastruktury IT w oparciu o wiedzę i technologie obecne na rynku.

Zapytaj o szczegóły…..

Szkolenia

Nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji

W dzisiejszym świecie dynamicznie rozwijających się technologii, najsłabszym ogniwem może okazać się człowiek. Rozwiązaniem tego problemu jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomość personelu. Szkolimy z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz Ochrony Informacji jak również z Zakresu Praw Autorskich. Pomagamy Pracodawcom spełniać obowiązek przeszkolenia pracowników zarówno w formie szkoleń z trenerem jak również przy pomocy naszej autorskiej aplikacji jaką jest Szkolenie Multimedialne.
Jest możliwość uzyskania dofinansowania do naszych usług szkoleniowych z Bazy Usług Rozwojowych. Jakość szkoleń potwierdza Certyfikat SUS 2.0.

Nasi trenerzy poprowadzą:

  • Szkolenie dla pracowników „Ochrona Danych Osobowych” – RODO w praktyce
  • Szkolenie/Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
  • Szkolenie/Warsztaty dla Kadr – RODO w kadrach
  • Szkolenie dla Administratorów Danych

Zapytaj o szczegóły…

Szkolenie Multimedialne
z lektorem

Ochrona Danych Osobowych

Szkolenia

Szkolenie multimedialne z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie Multimedialne z Ochrony Danych Osobowych zapewnia podstawową wiedzę, by dbać o Ochronę Danych Osobowych. Szkolenie Multimedialne z Ochrony Danych Osobowych stanowi skuteczne narzędzie, umożliwiające stałą troskę o podstawową świadomość każdego pracownika, co z kolei minimalizuje ryzyko konsekwencji administracyjnych, kar finansowych lub szkód wizerunkowych dla organizacji.

Dodatkowo na platformie znajduje się Baza Wiedzy, dzięki której jest dostęp do bieżąco aktualizowanych, najczęściej zadawanych pytań i naszych odpowiedzi.

szkolenia

Ochrona Sygnalistów -wdrożenie procedur i szkolenie

Polskie przepisy dotyczące Ochrony Sygnalistów zostaną wdrożona zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 17 grudnia 2021. Celem Dyrektywy Unii Europejskiej, która musi być wdrożona we wszystkich krajach Unii jest ochrona sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia. Uchwalona w 2019 r. unijna Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii (Dyrektywa o ochronie sygnalistów) nałożyła na przedsiębiorców, a także podmioty z sektora publicznego szereg obowiązków związanych z ochroną sygnalistów.

Zapytaj o szczegóły…

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CompNet Sp. z o. o., ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin, tel. +48 63 240 65 32, biuro@comp-net.pl moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez CompNet Sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Więcej w Klauzuli Informacyjnej.