Oferta

Ogólna oferta naszych usług.
Zapytaj o szczegóły i wyceny, jesteśmy do dyspozycji.

DPO 365

Funkcja Inspektora Ochrony Danych - outsourcing

Dzięki tej usłudze możemy przejąć zadania Inspektora Ochrony Danych w celu realizacji wymagań wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Powierzone zdania i obowiązki pełnimy na zasadach outsourcingu, w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej praktyki oraz kształcenia się w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. 

Outsourcing funkcji IOD jest powszechnie praktykowaną usługą, która pozwala przedsiębiorstwom i podmiotom administracji publicznej na obniżenie kosztów związanych z realizacją wymogów ustawowych, i skoncentrowaniu się na prowadzonej działalności, eliminując ryzyko kar za nieprzestrzeganie prawa.

Usługa ta polega na przeniesieniu przez Zleceniodawcę, na okres trwania umowy, obowiązków IOD wyszczególnionych w art. 39 RODO. Wynikiem tych usług będzie wypracowanie kompleksowego systemu ochrony danych osobowych u Zleceniodawcy i monitorowanie jego przestrzegania. Inspektor ochrony danych (IOD) to ekspert wspomagający i nadzorujący organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawowanie tej funkcji wymaga realnej wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania prawa, zarządzania ryzykiem oraz zabezpieczeń IT, a ponadto dyspozycyjności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 

Zapytaj o szczegóły…..

RODO

Wdrożenie RODO

Kluczowym elementem w naszej codzienności stały się  wymagania stawiane w  Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych potocznie zwanym RODO. Jako rozwiązanie, opracowaliśmy system wdrożenia niezbędnej dokumentacji. Ponadto, prowadząc nasze działania wskazujemy odpowiednie praktyki i rozwiązania, które w łatwy i zrozumiały sposób pomagają spełniać wymogi prawne w obszarze ochrony danych osobowych.

Zapytaj o szczegóły…..

ODO

Audyt Ochrony Danych Osobowych

To obiektywna ocena  i sprawdzenie kluczowych obszarów, w których organizacja powinna dostosować swoje procedury do wymogów prawa. Dzięki audytowi sprawdzamy, czy została wdrożona odpowiednia dokumentacja oraz jak jest ona stosowana w praktyce. Nie tylko oceniamy, ale również wskazujemy konkretne rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo danych.

Nasze audyt obejmuje przeprowadzenie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ODO oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych oraz ocena wdrożonych zastosowań i wymagań wynikających z przepisów RODO.

Audyt jest prowadzony w celu stwierdzenia stopnia zgodności ocenianego systemu z określonym standardem, który stanowi punkt odniesienia:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Zapytaj o szczegóły…..

UDODO

Kurs uDODO w Straży Leśnej

Cykliczne Szkolenia oraz coroczne Audyty to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale konieczność, za którą Nadleśniczy, Pełnomocnik oraz osoby pracujące na danych uDODO, ponoszą odpowiedzialność. Rozwiązaniem jest nasze wsparcie, czyli doświadczonego partnera, który rozumie specyfikę Nadleśnictw i Straży Leśnej oraz jest ekspertem nie tylko w RODO, ale i w uDODO.

Zgodnie z uDODO (ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz. U z 2023 r. Poz. 1206)) od 6 lutego 2019 roku doszły kolejne obowiązki na barki Straży Leśnej, a szczególnie na Pełnomocnika ds. uDODO, którym jest pracownik Straży Leśnej oraz na Nadleśniczego, który odpowiada za realizację zadań Procesora dla GISL (Administrator Danych) w ramach uDODO.

Audyt

Audyt Bezpieczeń-
stwa Sieci

W obecnej rzeczywistości, cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najistotniejszych obszarów w działaniu każdej organizacji. Dlatego często strategiczną czynnością  jest zidentyfikowanie, a następnie wyeliminowanie podatności na zagrożenia w systemach informatycznych. Mogą to być m.in.  próby ataków wykorzystujących luki w funkcjonujących rozwiązaniach sieciowych, jak również braki strukturalne w wykorzystywanym oprogramowaniu oraz jego konfiguracji.

Zapytaj o szczegóły…..

Audyt

Audyt Krajowych Ram Interopera-
cyjności

Sprawdzenie całego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest uznawane za jedną z tzw. dobrych praktyk, mających na celu podnoszenie jakości systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dla instytucji publicznych jest corocznym wymogiem, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Przeprowadzamy Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z Rozporządzeniem w sprawie KRI. W oparciu o przeprowadzony wywiad z osobami zajmującymi się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, tworzony jest raport przedstawiający poziom bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymaganiami SZBI wymienionego w KRI. Raport ten zawiera także ewentualne zalecenia w celu spełnienia wymagań rozporządzenia.

Zapytaj o szczegóły…

Audyt

Audyt oprogramo-
wania

Wdrażamy narzędzia i procesy zapewniające pełną kontrolę nad oprogramowaniem, dając jednocześnie pewność, że jest ono wykorzystywane w sposób z zgodny z prawem i optymalny dla klienta. W tym zakresie przeprowadzamy usługi audytowe obejmujące inwentaryzację oprogramowania i licencji oraz wdrożenie zasad optymalizacji zarządzania oprogramowaniem. Oferujemy również tworzenie scenariuszy rozwoju infrastruktury IT w oparciu o wiedzę i technologie obecne na rynku.

Zapytaj o szczegóły…..

Szkolenia

Nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji

W dzisiejszym świecie dynamicznie rozwijających się technologii, najsłabszym ogniwem może okazać się człowiek. Rozwiązaniem tego problemu jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomość personelu. Szkolimy z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz Ochrony Informacji jak również z Zakresu Praw Autorskich. Pomagamy Pracodawcom spełniać obowiązek przeszkolenia pracowników zarówno w formie szkoleń z trenerem jak również przy pomocy naszej autorskiej aplikacji jaką jest Szkolenie Multimedialne.
Jest możliwość uzyskania dofinansowania do naszych usług szkoleniowych z Bazy Usług Rozwojowych. Jakość szkoleń potwierdza Certyfikat SUS 2.0.

Nasi trenerzy poprowadzą:

  • Szkolenie dla pracowników „Ochrona Danych Osobowych” – RODO w praktyce
  • Szkolenie/Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
  • Szkolenie/Warsztaty dla Kadr – RODO w kadrach
  • Szkolenie dla Administratorów Danych

Zapytaj o szczegóły…

Szkolenia

Szkolenie Multimedialne z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie Multimedialne z Ochrony Danych Osobowych zapewnia podstawową wiedzę, by dbać o Ochronę Danych Osobowych. Szkolenie Multimedialne z Ochrony Danych Osobowych stanowi skuteczne narzędzie, umożliwiające stałą troskę o podstawową świadomość każdego pracownika, co z kolei minimalizuje ryzyko konsekwencji administracyjnych, kar finansowych lub szkód wizerunkowych dla organizacji.

Dodatkowo na platformie znajduje się Baza Wiedzy, dzięki której jest dostęp do bieżąco aktualizowanych, najczęściej zadawanych pytań i naszych odpowiedzi.

szkolenia

Ochrona Sygnalistów -wdrożenie procedur i szkolenie

Polskie przepisy dotyczące Ochrony Sygnalistów zostaną wdrożona zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 17 grudnia 2021. Celem Dyrektywy Unii Europejskiej, która musi być wdrożona we wszystkich krajach Unii jest ochrona sygnalistów, czyli osób zgłaszających nadużycia. Uchwalona w 2019 r. unijna Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii (Dyrektywa o ochronie sygnalistów) nałożyła na przedsiębiorców, a także podmioty z sektora publicznego szereg obowiązków związanych z ochroną sygnalistów.

Zapytaj o szczegóły…

Szkolenia

Ochrona Danych Osobowych we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych staje się niezwykle istotnym zagadnieniem, zarówno dla zarządów wspólnot mieszkaniowych, dla członków wspólnot, ale również dla osób lub podmiotów, które zawodowo zajmują się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. W ramach szkolenia omawiamy kluczowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych we wspólnotach mieszkaniowych, koncentrując się na praktycznych kwestiach i wyzwaniach, z jakimi można się spotkać w codziennej pracy. Kurs kierujemy również do spółdzielni mieszkaniowych – poruszymy praktyczne aspekty dotyczące przetwarzania danych w spółdzielniach.

szkolenia

Ochrona Danych Osobowych dla Kuratorów Sądowych

Dane osobowe przetwarzane w codziennej pracy Kuratorów Sądowych, mają szczególną wagę, a ich wrażliwość wykracza poza standardowe zakresy, z którymi spotykamy się na co dzień. W związku z tym przetwarzanie danych przez Kuratora wymaga szczególnej uwagi i traktowania. Naruszenia w tym obszarze mogą nieść wiele dotkliwych konsekwencji, przede wszystkim dla osób objętych czynnościami Kuratora (dozorowani, nadzorowani oraz ich rodziny, bardzo często również nieletni), dla Administratora Danych – Prezesa Sądu, który odpowiada za dane przetwarzane przez Kuratorów sądowych w ramach pełnionej funkcji, ale również – dla samego Kuratora – czy to na zasadach odpowiedzialności pracowniczej (w przypadku kuratorów zawodowych) czy na drodze cywilnej (w przypadku kuratorów społecznych).

Szkolenia

Praca zdalna i badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych

Umiejętne wdrożenie i zarządzanie pracą zdalną staje się kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Zwłaszcza, że trendy w rekrutacjach wskazują, że wielu kandydatów znacznie częściej decyduje się na współpracę z firmami, które ten tryb pracy wdrożyły.

Szkolenie z pracy zdalnej i badania trzeźwości to kompleksowe kompendium wiedzy, które umożliwi pełne zrozumienie i efektywne wdrożenie najlepszych praktyk związanych z pracą zdalną oraz z prawidłową weryfikacją trzeźwości pracowników.

Potwierdzeniem skuteczności szkolenia jest fakt, że po wdrożeniu w naszej firmie dokumentacji i zasad ze szkolenia, kontrola pracy zdalnej z Państwowej Inspekcji Pracy przeszła sprawnie, pozytywnie, bezstresowo i bez najmniejszych uwag.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CompNet Sp. z o. o., ul. Leszczynowa 33A, 62-500 Konin, tel. +48 63 240 65 32, biuro@comp-net.pl moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez CompNet Sp. z o. o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Więcej w Klauzuli Informacyjnej.