Biegły rewident przetwarza nasze dane osobowe czy finansowe?

Biegły rewident przetwarza nasze dane osobowe czy finansowe?

Obowiązkiem obligatoryjnym dla wielu podmiotów jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Zawierając umowę na badanie sprawozdania finansowego z biegłym rewidentem nasuwa się pytanie, czy należy również zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych? Udostępniamy przecież dane z ksiąg rachunkowych i wszelkich innych dokumentów.

Z powierzeniem danych, mamy do czynienia w sytuacji, w której podmiot przetwarzający realizuje, na polecenie Administratora, jego zadania. Ponadto podmiot, któremu Administrator powierzył ich przetwarzanie, odpowiada wobec Administratora za przetwarzanie danych niezgodnie z zawartą umową. Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), podmiot przetwarzający przetwarza dane w imieniu Administratora oraz na jego wyraźne polecenie w związku ze zleceniem realizacji określonych zadań w imieniu Administratora.

Czy taka sytuacja zachodzi w przypadku, gdy biegły rewident przetwarza dane w związku z wykonywaniem czynności badania sprawozdania finansowego ?

Nie. Biegły rewident wykonując swoje zadania nie jest związany poleceniem Administratora, który zleca przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

W przypadku wykonywania badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, należy wskazać, że Administrator, w ramach zawartej umowy na wykonanie usługi, udostępnia biegłemu rewidentowi niezbędne dokumenty, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Zapewnienie to wynika z przepisów prawa, a nie autonomicznej decyzji Administratora co za tym idzie nie decyduje o sposobie przetwarzania danych przez biegłego rewidenta. Powyższe uregulowane jest w następujących przepisach prawa:  

  • 67 ust. 1-3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawy z dnia Ustawy z dnia 11 maja 2018 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Dodatkowo warto zauważyć, że zawarcie umowy powierzenia danych osobowych z biegłym rewidentem, w tej sytuacji mogłoby ograniczyć jego swobodę dostępu do niezbędnych danych na potrzeby wykonania badania. Administrator zawartą umową powierzenia danych nakłada na podmiot przetwarzający szereg obowiązków i ograniczeń, co do swobody podejmowania decyzji przy określaniu sposobów przetwarzania danych w ramach art. 28 RODO. Ponadto podmiot, któremu Administrator powierzył ich przetwarzanie, odpowiada wobec Administratora za przetwarzanie danych niezgodnie z zawartą umową, co dodatkowo ograniczało by swobodę w podejmowaniu czynności audytowych przez rewidenta.

Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zarówno biegły rewident, jak i firma audytorska są, na mocy przepisów prawa, zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dodano do w/w ustawy art. 2b (obowiązujący od 4 maja 2019 r.), który określa podstawowe zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań lub obowiązków określonych w ustawie i rozporządzeniu nr 537/2014, za zapewnienie których odpowiedzialny jest właściwy administrator danych – w tym przypadku jest nim biegły rewident, firma audytorska.

Podsumowując, zawieranie umowy powierzenia danych osobowych z biegłym rewidentem wykonującym badanie sprawozdania finansowego jest nieuzasadnione w myśl art. 28 RODO w związku z art. 67 ust. 1-3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 maja 2018 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Mamy w tej sytuacji do czynienia z dwoma podmiotami, które realizują swoje niezależne cele i zadania i są w związku z tym odrębnymi Administratorami danych, którzy przetwarzają, w tym udostępniają pomiędzy sobą dane osobowe, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Autorzy:

Monika Kowalik,
Inspektor Ochrony Danych, Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.

Piotr Kropidłowski,
Inspektor Ochrony Danych, Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.