My też pracujemy hybrydowo!

My też pracujemy hybrydowo!

W kilku punktach przybliżę, czym jest praca zdalna częściowa (hybrydowa) i z jakimi obowiązkami się wiąże wg nowych przepisów Kodeksu pracy. Zapraszam do lektury.

PRACA ZDALNA CZĘŚCIOWA (HYBRYDOWA)

 • Praca zdalna jest wykonywana przez część czasu pracy, pozostała część czasu pracy to praca stacjonarna wg uzgodnionego harmonogramu.
 • Może być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia.
 • Uzgodnienie może być dokonane na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy.
 • Miejscem świadczenia pracy wskazanym w umowie o pracę jest miejsce ustalone przez pracodawcę (najczęściej zakład pracy).
 • Jeżeli praca zdalna hybrydowa jest uzgadniana przy zawieraniu umowy o pracę – miejsce świadczenia pracy w formie zdalnej (np. miejsce zamieszkania pracownika) jest również wpisane od razu w umowie o pracę, każdorazowa chęć zmiany tego miejsca przez pracownika będzie wymagała akceptacji pracodawcy i aneksowania umowy o pracę.
 • Jeżeli praca zdalna hybrydowa jest uzgadniana w trakcie zatrudnienia – pracodawca i pracownik uzgadniają miejsce świadczenia pracy zdalnej, nie wymaga to aneksowania umowy o pracę, ale uzgodnienie powinno nastąpić w postaci papierowej lub elektronicznej (np. e-mail), każdorazowa chęć zmiany tego miejsca przez pracownika będzie wymagała akceptacji pracodawcy.
 • Co do zasady, pracodawca nie może odmówić wykonywania pracy zdalnej pracownikom ze szczególnymi uprawnieniami, wskazanym w art. 6719 § 6 KP np. kobiecie w ciąży; jednak, gdy z przyczyn obiektywnych (ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika) praca nie może być wykonywana w sposób zdalny, pracodawca musi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku poinformować pracownika o przyczynie odmowy pracy zdalnej.
 • Pracownikowi obligatoryjnie przysługuje zwrot kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej w postaci ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu – za dni pracy zdalnej wg harmonogramu.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy np. służbowy laptop.
 • Pracodawca przeprowadza, w razie potrzeby, szkolenie i instruktaż z ochrony danych osobowych dla pracowników zdalnych.
 • Jeżeli praca zdalna hybrydowa jest uzgadniana przy zawieraniu umowy o pracę – szkolenie wstępne bhp osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Szkolenie okresowe bhp “zdalnego” pracownika administracyjno-biurowego jest obowiązkowe.
 • Pracodawca może wykonywać kontrolę wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych zgodnie z ustalonymi zasadami i po wcześniejszym zawiadomieniu pracownika.
 • Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej:
   – zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego, informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, procedurami ochrony danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,
   – że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy,
 • zasady wykonywania pracy zdalnej częściowej określa się:
   – gdy u pracodawcy działa organizacja związkowa – w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i organizacją związkową lub
   – gdy u pracodawcy działa organizacja związkowa i w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do zawarcia porozumienia – pracodawca określa zasady w regulaminie (pracodawca jest zobowiązany uwzględnić w regulaminie ustalenia podjęte z organizacją związkową w toku uzgadniania porozumienia) lub
   – gdy u pracodawcy nie działa organizacja związkowa – pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników lub
   – w porozumieniu indywidualnym zawartym z pracownikiem – gdy nie zostało zawarte porozumienie z organizacją związkową albo nie został wydany regulamin przez pracodawcę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uregulowaniu pracy zdalnej, szkolenia lub procedur, napisz do nas biuro@comp-net.pl lub eliza.cybulska@comp-net.pl i zapytaj o materiały dotyczące nowelizacji Kodeksu Pracy!

W  przystępnej cenie otrzymasz:

 • nagrane szkolenie obejmujące praktyczne aspekty wdrożenia pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, a także przypomnienie dotyczące stosowania RODO w kadrach,
 • regulamin pracy zdalnej wraz z załącznikami (procedura ochrona danych osobowych, bhp, zasady kontroli pracy zdalnej, wzory wniosków i wiele innych),
 • zapisy do regulaminu pracy dotyczące uregulowania badania trzeźwości pracowników z niezbędnymi załącznikami.

Zapraszam do współpracy!

Autor: Monika Kowalik, Dyrektor Projektu w CompNet Sp. z o.o.