Jesteś Pełnomocnikiem ds. uDODO w Nadleśnictwie? Ten artykuł jest dla Ciebie!

Jesteś Pełnomocnikiem ds. uDODO w Nadleśnictwie? Ten artykuł jest dla Ciebie!

Od wielu lat specjalizujemy się w świadczeniu usług Inspektora Ochrony Danych. Zaczynaliśmy wspierać naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, jeszcze przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i pamiętamy, jak trudna była rzeczywistość po zmianie przepisów, kiedy nie było jeszcze interpretacji rozporządzenia i ustawy z 10 maja 2018 r. 

Interpretacja – we własnym zakresie – bardzo ogólnych zapisów RODO, generowała więcej pytań niż odpowiedzi. Pamiętamy, jak trudną rolą była rola Inspektora Ochrony Danych w obliczu gradu pytań od Administratorów Danych Osobowych oraz ich pracowników, którzy chcieli jak najlepiej wywiązywać się z nałożonych prawem obowiązków, a IOD – chciał jak najlepiej wypełniać swoje zadania – w tym być najlepszym doradcą dla Administratora. Nowe jest zawsze trudne. 

Podobną drogę w przypadku uDODO na poziomie Nadleśnictwa przechodzi Pełnomocnik ds. uDODO. Może więc warto wybrać się z nami przez przetarty już szlak?

uDODO to kolejne wyzwanie w ochronie danych

Gdy wprowadzane są nowe przepisy, że wiemy, iż trzeba się do nich stosować, ale proza życia sprawia, że… „dajemy sobie czas” i odkładamy konieczność rozeznania się w nowej sytuacji, bo w obliczu naszych podstawowych zadań, po prostu brakuje na to czasu pracy, a doby nie da się wydłużyć.  

Do takiej sytuacji mogło dojść w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO). Ustawa DODO zaczęła obowiązywać 6 lutego 2019 r. i stosować się do niej powinny te służby i te instytucje, które zajmują się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. W tym miejscu na myśl przychodzą nam najczęściej: Policja, Prokuratura oraz Sądy. A tymczasem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości na obszarach leśnych, zajmuje się przede wszystkim Straż Leśna.  

W 2020 roku, powołując się na ustawę o lasach z dnia 28 września 1991 roku ustalono, iż Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Straż Leśną jest Główny Inspektor Straży Leśnej (GISL).  

Zgodnie z przepisami o ochronie danych, każdy administrator i każdy podmiot przetwarzający, wdrażają odpowiednie środki mające chronić przetwarzane dane osobowe. W związku z tym, GISL również opracował Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych PGL LP (Polityka) wraz z załącznikami, a Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, zarządzeniem nr 30 z 21 maja 2020 r., zobowiązał wszystkie Jednostki Lasów Państwowych do stosowania ww. dokumentacji.  

Stosowanie, to nie tylko przestrzeganie zapisów, ale również: 

  • prowadzenie wymaganych Polityką ewidencji i rejestrów,  
  • wydawanie upoważnień,  
  • prowadzenie szkoleń podnoszących świadomość wśród pracowników Jednostki,  
  • właściwe zabezpieczanie danych związanych z czynami zabronionymi i naruszeniami prawa,  
  • niezwłoczne raportowanie naruszeń, zawieranie umów powierzenia dopasowanych treścią do ustawy DODO, 
  • ścisła współpraca z GISL,   
  • i wiele, wiele innych zadań, których wykonanie ciąży głównie na Strażniku Leśnym, a za których realizację odpowiada Kierownik Jednostki. 
 
Pytania, na które znaleźliśmy odpowiedzi 

Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Na co zwrócić uwagę? Do których rejestrów zaglądać często, a które wystarczy sprawdzić raz na kilka miesięcy? Co jest ważne, a co ważniejsze? Jak znaleźć na to wszystko czas? 

O tym i o wielu innych kwestiach jest nasz Kurs, skierowany do Pełnomocników ds. uDODO oraz do Strażników Leśnych, jak również do Nadleśniczych. 

Podczas Kursu nie tylko otrzymasz odpowiedzi na ww. pytania, ale również nauczymy Cię, jak właściwie wypełniać i prowadzić dokumentację, podpowiemy kiedy należy zawrzeć umowę powierzenia, kiedy wypełniać załącznik dotyczący utylizacji sprzętu komputerowego oraz kiedy nie powinno się zbywać sprzętu służącego w Nadleśnictwie do przetwarzania danych w ramach uDODO. 

Otrzymasz od nas aktualne wzory m.in. umowy powierzenia, szablonu do analizy ryzyka, Wykazu kategorii czynności przetwarzania (którego nie ma w Polityce, ale zgodnie z uDODO – należy go prowadzić), prezentacje szkoleniowe oraz nagranie szkolenia. Podczas kursu odpowiemy też na Twoje pytania! 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, dowiedzieć się o terminie prowadzenia Kursu i dokonać zapisu  – kliknij tutaj:

Autor: Agnieszka Zientek-Wolska, Starszy Kierownik Projektu w CompNet Sp. z o.o.